שולחן ערוך הרב - שמיטת כספים

ֹ עו ְׁ ר ָ פ ְׁ ן ל ַּ מ ְׁ ז 58 ה ָ ט ָ מ ְׁ ש ַּ י ה ֵ נ ְׁ פ ִ ן ל ַּ מ ְׁ ז ַּ ה ַּ יע ִ ג ִ ה ְׁ ו 59 ים ִ ר ְׁ מ ֹ או ש ֵ י ְׁ . ו 60 ה ָ ע ָ ש ִ מ ְׁ ן ש ֵ כ ְׁ ד. ו ַּ ח ַּ י ְׁ ן ב ֹ בו ְׁ ש ֶ ח ַּ ל ה ָ כ ֹ סו ָ ק ְׁ נ ִ פ ְׁ ב ב ַּ ת ָ כ ֶ ש ת ֶ ט ֶ מ ַּ ש ְׁ מ ה ָ ינ ֵ יר א ִ כ ָ ר ש ַּ כ 61 , ם ִ י ַּ ת ָ נ ְׁ ה וש ָ נ ָ ר ש ַּ כ ְׁ ת ש ִ י ַּ ב ַּ ל ה ַּ ע ַּ ב ְׁ יף ל ִ ק ַּ ה ְׁ ן ל ֵ ם כ ַּ ג ֹ כו ְׁ ר ַּ ד ֶ ש 62 ֹ פו ָ ק ְׁ ם ז ִ א ְׁ . ו ה ֶ ו ְׁ ל ִ מ ְׁ ת - ב ֶ ט ֶ מ ַּ ש ְׁ מ 63 :

ה ָ ט ִ מ ְׁ ש ַּ ה ה ָ יע ִ ג ִ ה ה ֶ ו ֹ לו ַּ ה ֹ ע לו ַּ ר ָ פ ֶ ם ש ֶ ד ֹ ק ְׁ ו -

ה ֶ ו ְׁ ל ַּ מ ַּ ה ְׁ ע ל ַּ ר ָ פ ֶ ב ש ֵ ר ָ ע

מ

ת ֶ ט ֶ מ ַּ ש ְׁ מ 64 .

ל ֹ בו ְׁ ז ֹ רו ְׁ ה פ ֶ ש ֲ ע ַּ ן י ֵ כ ָ ל :

58 רא"ש גיטין פ"ד סי' יז . טור

ו דעה א' ברמ"א שם .

59 ב"י שם . לבוש שם סי"ד . 60 מרדכי שבועות רמז תשפ (ח, א) . דעה ב' ברמ"א שם . 61 משנה שם . שו"ע שם סט"ו . 62 ב"י שם . סמ"ע שם . 63 משנה שם . טור ו שו"ע שם . 64 רבנו ירוחם מישרים סוף נתיב ז, בשם הגאונים ושו"ת הרשב"א ( ח"ג סי' נט ו ח"ז סי' של .) שו"ע ס"ה .

Made with